dsidata

Informácie pre koncových užívateľov

Informácie  pre koncových užívateľov sú zverejňované spoločnosťou DSI DATA s.r.o. na základe § 42 ods. 1 Zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách (ďalej „Zákon“) v spojení s čl. IV. Bod 2 ods. 1 Všeobecného povolenia č. 1/2011 vydaného Telekomunikačným úradom Slovenskej republiky. Tieto informácie musia byť transparentné, porovnateľné, primerané a aktuálne.
 

1. Identifikačné údaje podniku

Obchodné meno: DSI DATA s. r. o.

Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným

Sídlo: Nám. A. Bernoláka 377, 029 01 Námestovo

Identifikačné číslo (IČO): 36399493

Zápis v obchodnom registri: Okresný súd Žilina, odd. SRO, vl.č. 12967/L 


2. Rozsah ponúkaných služieb

Spoločnosť DSI DATA s.r.o. poskytuje široké portfólio elektronických komunikačných služieb prostredníctvom bezdrôtového a káblového pripojenia, pričom základný rozsah ponúkaných služieb je:

Internetové služby
Digitálna káblová televízia IPTV
DSi TEL – IP Telefónia
Webhostingové služby 
Registrácia domén
Antispamová a antivírusová ochrana
Outsourcingové služby
Servisné služby

Podrobnosti o celom portfóliu ponúkaných služieb sú k dispozícii na Predajných miestach spoločnosti DSI DATA s.r.o., na www.dsidata.sk a v Cenníku služieb DSI DATA s.r.o.


3. Štandardné zmluvné podmienky

Štandardné zmluvné podmienky poskytovania elektronických komunikačných služieb sú určené najmä vo Všeobecných podmienkach.

Informácie o prípadnom minimálnom trvaní zmluvy (tzv. viazanosť) a jej ukončenia, požadované pre využitie ponuky príslušnej služby, sú uvedené spravidla v platnom Cenníku pre poskytovanie služieb spoločnosti DSI DATA s.r.o. 


4. Cenník služieb

Ceny služby prístupu do internetu, služby digitálnej káblovej televízie IPTV, telefónne služby a webhostingové služby, ktoré môžu byť využívané ako súčasť internetového pripojenia, informácie o poplatkoch súvisiacich s koncovými zariadeniami (predaj, nájom) a servisných služieb sú uvedené v nasledovných cenníkoch.

Cenník služieb pre domácnosti
Cenník dátových služieb pre stredné a veľké organizácie ( zašleme na vyžiadanie )
Cenník servisných služieb

Informácie o podrobnostiach a kvalite produktov a služieb a opatreniach prijatých na zabezpečenie rovnocenného prístupu k službám pre koncových užívateľov so zdravotným postihnutím sú zverejnené v Cenníku v prípade, ak ich spoločnosť poskytuje.

Cenníky sú  umiestnené na www.flexi.sk/cennik


5. Reklamačný poriadok a mechanizmy na urovnanie sporov

Reklamačný poriadok týkajúci sa reklamácii služieb spoločnosti DSI DATA, s.r.o.  je obsiahnutý v Čl. 12 Reklamačný poriadok  a v článku 11. Zmluvné pokuty Prevádzkovateľa vo Všeobecných podmienkach vrátane popisu mechanizmov na urovnanie sporov.


6. Druhy ponúkaných servisných služieb

Spoločnosť DSI DATA s.r.o. ponúka nasledovné servisné služby:

Linka technickej podpory na bezplatnom tel. čísle 0800601116 pre nahlásenie poruchy

Servisné služby poskytované spoločnosťou DSI DATA s.r.o. sú uvedené v Cenníku služieb DSI DATA s.r.o pre domácnosti 

Cenník servisných služieb predajne výpočtovej techniky v Námestove - zahŕňa služby servisných prác pri inštalácií, údržbe a opravách výpočtovej techniky 


7. Informácie o zmenách parametrov alebo služieb

Ak užívateľ požaduje v rámci už uzatvorenej Zmluvy (objednávky) zmenu pôvodných parametrov alebo ním využívaných služieb, vykoná sa tak prostredníctvom dodatkov a príloh, ktoré sa stanú neoodeliteľnou súčasťou Zmluvy. Užívateľ má možnosť zmeny prevádzkovanej Služby vždy len k prvému dňu v mesiaci, ktorý nasleduje po mesiaci, v ktorom bola žiadosť o zmenu Služby podaná. Ďalšie informácie o zmenách podmienok týkajúcich sa prístupu k službám a aplikáciam alebo ich používania sú špecifikované v Cenníku služieb DSI DATA s.r.o. a vo Všeobecných podmienkach spoločnosti DSI DATA s.r.o.


8. Informácie o postupoch zameraných na meranie a riadenie prevádzky

Informácie o postupoch zameraných na meranie a riadenie prevádzky sú uvedené v Čl. 5 Prevádzka Služby Všeobecných podmienok. Z dôvodu ochrany koncových užívateľov aplikujeme tieto typy ochrany komunikačných portov.


9. Informácie o kvalite služieb

Prevádzkovateľ zodpovedá za kvalitu prevádzkovanej Služby po miesto pripojenia zariadení Užívateľa. Ak nie je dohodnuté inak, kvalitou prevádzkovanej Služby sa rozumie stav, ktorý umožňuje nerušené využívanie Služby spôsobom, ktorý zodpovedá vlastnostiam Služby.  Ak nie je stanovené inak, časový limit servisu poskytovaný na korektívne, alebo náhradné riešenie v prípade výpadku funkčnosti Služby, je 6 hodín od nahlásenia poruchy týkajúcej sa infraštruktúry Prevádzkovateľa a to počas 7 dní v týždni, alebo 48 hodín od nahlásenia poruchy týkajúcej sa miesta pripojenia Užívateľa a to počas pracovných dní.

Ak nie je zmluvne stanovené inak, poruchu je možné Užívateľom nahlásiť písomne alebo telefonicky na bezplatnej linke 0800601116, alebo e-mailom na e-mailovej adrese hotline@dsidata.sk 24 hodín denne, alebo osobne v sídle resp. na pobočkách Prevádzkovateľa, ktorých poštové adresy sú uverejnené na stránke www.dsidata.sk, počas pracovných dní v čase od 07:30 – 16:00.


10. Informácie o maximálnej prenosovej rýchlosti internetu

Informácie o maximálnej prenosovej rýchlosti smerom k užívateľovi a od užívateľa v rámci služieb umožňujúcich prístup k sieti internet sú uvedené v Cenníku služieb spoločnosti DSI DATA s.r.o. v príslušnej časti  DSi NET   pod každým produktom, kde je uvedená max. rýchlosť pre download/upload kbps.


11. Zverejňovanie informácií o pravidlách a opatreniach na reguláciu sieťovej prevádzky

Využívanie Služby prístupu do internetu je podmienené dodržiavaním Zásad korektného využívania služieb FUP (Fair User Policy) stanovených Prevádzkovateľom v záujme dosiahnutia primeranej kvality a dostupnosti Služby pre všetkých účastníkov, spočívajúcich v aplikovaní vhodných foriem priorizácie alebo agregácie dátovej komunikácie Užívateľov, zameranej hlavne na Služby priameho prístupu účastníka na pevný disk iného účastníka zo skupiny a automatického a dlhodobého sťahovania veľkého objemu dát. Z dôvodu ochrany koncových užívateľov aplikujeme tieto typy ochrany komunikačných portov.


12. Informácie o postupoch podniku v prípade neplatenia faktúr, zasielanie informácií a spôsob úhrad faktúr

Spoločnosť DSI DATA, s.r.o. poskytuje bez poplatku informácie o kontrole nákladov za poskytnutú verejnú službu všetkým užívateľom vrátane užívateľov so zdravotným postihnutím formou informácií zverejnených v zákazníckej zóne, formou faktúr zasielaných poštou alebo elektronickou poštou ako aj telefonicky na zákazníckej linke 0850 888 019. V prípade vyžiadania je možné zaslať informáciu o kontrole nákladov formou SMS.

Spoločnosť poskytuje bez poplatku základnú úroveň rozpísaných faktúr, ktorá umožní účastníkovi sledovať jeho výdavky a previdelne overiť výšku podnikom účtovanej sumy za využívanie verejnej siete alebo verejnej služby.
Uvedené v čl. 10 Cena a platobné podmienky Všeobecných podmienok

V prípade neplatenia faktúr postupuje spoločnosť DSI DATA tak, ako je uvedené v článku Postup podniku v prípade neplatenia faktúr.

Podrobnejšie informácie k faktúram a platbám nájdete v článku Platby a faktúry.


13. Informácie o práve účastníka zverejniť svoje údaje v telefónnom zozname

Užívateľ, ktorý je fyzickou osobou, má v zmysle § 59 ods. 2 Zákona právo určiť, či jeho osobné údaje budú zaradené do telefónneho zoznamu a ak áno, ktoré osobné údaje budú zaradené, ak sú relevantné na účel telefónneho zoznamu. Relevantnými údajmi fyzickej osoby na účely telefónneho zoznamu sú telefónne číslo, meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu. Nezaradenie osobných údajov užívateľa do telefónneho zoznamu, overenie, opravy alebo ich odstránenie je bezplatné.

Ak užívateľ, ktorým je fyzická osoba, požiada alebo súhlasí so zverejnením svojich relevantných osobných údajov v telefónnom zozname, má právo v zmluve, alebo iným spôsobom stanoveným spoločnosťou DSiDATA určiť, či v telefónnom zozname budú zverejnené osobné údaje užívateľa v rozsahu telefónne číslo, titul, meno a priezvisko, alebo v rozsahu telefónne číslo, titul, meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu. Určenie, ktoré relevantné údaje užívateľa podľa predchádzajúcej vety budú zverejnené v telefónnom zozname, sa týka všetkých telefónnych čísel užívateľa, pri ktorých požiadal alebo súhlasil so zverejnením v zmluve, ako aj vo všetkých predchádzajúcich zmluvách.


14. Informácie týkajúce sa prístupu k sieti internet

Informácie týkajúce sa prístupu k sieti internet, ktoré je spoločnosť DSiDATA povinná zverejňovať v zmysle prílohy č. 2 Všeobecného povolenia č. 1/2014, ako sú: parametre pripojenia vo vlastnej sieti, politika spravodlivého užívania a parametre riadenia služieb vo vlastnej sieti podniku sú uvedené v príslušnom cenníku k danej službe pri konkrétnej službe, ktorej sa parametre majú týkať.


15. Informácia o bezplatnom prístupe spoločnosti k programovým službám vysielateľov zriadených zákonom

Spoločnosť DSiDATA týmto v zmysle Všeobecného povolenia č. 1/2014 vyhlasuje, že má bezplatný prístup k programovým službám, ktoré vysielatelia zriadení zákonom ako službu verejnosti poskytujú spoločnosti DSiDATA bezplatne.


DSI DATA s.r.o.