Flexi

Postup Podniku v prípade neplatenia faktúr

Podľa všeobecných zmluvných podmienok sa predpokladá, že úhrady za všetky poskytované služby budú realizované v dátume splatnosti, t.j. do 14 dní odo dňa vystavenia faktúry. V prípade, že je so zákazníkom zmluvne dohodnutá iná doba splatnosti faktúr, je táto doba vyznačená na doklade, ktorým sa fakturujú služby.

V prípade, že pohľadávka nie je uhradená v dátume splatnosti, postupuje spoločnosť DSI DATA, s.r.o. (ďalej len Podnik) nasledovne:

1. UPOMIENKA je zasielaná zákazníkovi do 30. dňa po uplynutí splatnosti faktúry, zvyčajne v prvý pracovný deň mesiaca po splatnosti faktúry. Zákazníkom, u ktorých Podnik eviduje kontaktný e-mail, je upomienka zasielaná na kontaktnú e-mailovú adresu. Na zaslanú upomienku je potrebné reagovať. V reakcii je žiaduce uviesť predpokladaný dátum úhrady faktúry. Prípadné podanie reklamácie nemá odkladný účinok na úhradu. V prípade kladného vybavenia reklamácie bude priznaná čiastka vrátená zákazníkovi na účet. Upomienka je zasielaná zákazníkovi aj opakovane, a to až do doby prijatia úhrady, resp. prerušenia poskytovaných služieb.

2. POPLATOK ZA UPOMIENKU vo výške podľa platného cenníka je účtovaný v následujúcej faktúre zákazníkovi, ktorý nezareaguje na upomienku podľa bodu 1. ani neuhradí záväzok ku dňu vystavenia nasledujúcej faktúry. Spolu s faktúrou je zákazníkovi s dohodnutým spôsobom úhrady poštou/šekom zaslaná listová upomienka. Poplatok za upomienku je možné stornovať na základe žiadosti zákazníka, ak sú uhradené všetky pohľadávky. Na storno poplatku nemá zákazník právny nárok.

3. POKUS O ZMIER – OZNÁMENIE O ODPOJENÍ je zasielané zákazníkovi poštou na dohodnutú poštovú adresu do 60. dňa po uplynutí splatnosti faktúry. Súčasne je zákazníkovi zaslaná SMS správa na kontaktné tel. číslo s informáciou o dátume odpojenia v prípade neuhradenia predmetného záväzku.

4. PRERUŠENIE POSKYTOVANÝCH SLUŽIEB je realizované v uvedenom dátume odpojenia, zvyčajne do 7 kalendárnych dní po zaslaní SMS správy s upozornením, v prípade, že nedôjde k úhrade predmetnej pohľadávky. Na základe osobného posúdenia Podnik nepristúpi k odpojeniu, ak zákazník svojou reakciou oznámi dátum úhrady. Znovupripojenie je možné po úhrade všetkých posplatných záväzkov, a to až po prijatí platieb. V prípade, že dôjde k prerušeniu fakturácie poskytovaných služieb, Podnik je oprávnený postupovať podľa platného cenníka, zmluvy a všeobecných podmienok a dofakturovať zákazníkovi poskytnuté výhody. V prípade znovupripojenia môže zákazník využiť aj možnosť doplatiť cenu pripojenia za prerušené obdobie a zachovať si tak výhody plynúce z viazanosti.

5. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY – v prípade, že zákazník ani po prerušení poskytovaných služieb nezrealizuje úhradu záväzkov a neprejaví záujem o obnovenie poskytovaných služieb, môže Podnik pristúpiť k odstúpeniu od zmluvy. Odstúpením od zmluvy zákazník stráca nárok na poskytovanie služieb. Súčasne s odstúpením od zmluvy je zákazníkovi dofakturovaná prípadná poskytnutá výhoda plynúca z viazanosti, prípadne  nevysporiadané zariadenie v prenájme alebo výpožičke.

6. VYMÁHANIE POHĽADÁVKY je zamerané na rýchle a účinné získanie úhrad za služby poskytnuté podľa platnej zmluvy, preto súbežne s ostatnými právnymi prostriedkami Podnik pristupuje aj k vymáhaniu pohľadávky súdnou cestou.

Našim cieľom je kvalitné poskytovanie zmluvne dohodnutých služieb. Nevyhnutným predpokladom pre to je aj včasná a bezproblémová realizácia úhrad za tieto služby. Preto ponúkame viacero možností úhrady platieb za služby. Viac informácii tu. Prosíme Vás, aby ste platbám za služby venovali náležitú pozornosť a prispeli tak k ich bezproblémovému využívaniu vo Vašej domácnosti.