dsidata


                                                                                                                                                                                                      

VÝSLEDKY SÚŤAŽE :


Z doručených kresieb, vystrihovačiek a iných diel zaslaných do 7.6.2013 do 15:00 hod na adresu "facebook@dsidata.sk" sme vyžrebovali troch výhercov :


1. Nelka Špitálová - získava VIP vstupenky pre 4 osoby

2. Elissa Pšenáková - získava VIP vstupenky pre 3 osoby

3. Miško Hlavenka - získava VIP vstupenky pre 2 osoby

Cena sympatie:

Benjamínko Huszar - získava VIP vstupenky pre 2 osoby


Všetkým zúčastneným ďakujeme za účasť a výhercom GRATULUJEME !

Budeme ich kontaktovať spätne na emailovú adresu, z ktorej nám zaslali svoje diela.

                                                                                                                                                                                                       


Podmienky získania a odovzdania výhry:

Výhercom sa stáva osoba/osoby, ktorá/é riadne a úspešne splnila/i všetky podmienky súťaže, stanovenou formou poskytla/i údaje potrebné na riadnu a nezameniteľnú identifikáciu svojej osoby na účely realizácie práv a povinností podľa týchto podmienok, a bola/i za výhercu podľa podmienok súťaže vyhlásená/é.

Výherca je oprávnený prevziať výhru osobne v lehote najneskôr do 23.júna 2013, t.j. do 16 dní od vyhlásenia výsledkov súťaže na pobočke DSI DATA v Prievidzi ( ul. Matice Slovenskej 17) prípadne sa na spôsobe prevzatia výhry DSi DATA, s.r.o. s výhercom dohodne.
Výhra je neprenosná a bude odovzdaná výlučne výhercovi. V prípade, že si výherca nemôže výhru prevziať (prebrať tovar, službu, zúčastniť sa na podujatí, uplatniť bonus, výhodu, atď. ...) nárok na výhru zaniká a výherca nemá nárok na akúkoľvek kompenzáciu. Výherca nie je oprávnený stanoviť za seba náhradníka.
Účasťou v súťaži súťažiaci súhlasí s týmito všeobecnými ako aj osobitnými podmienkami súťaže.
DSi DATA si vyhradzuje právo na zmenu, úpravu alebo doplnenie v pravidlách súťaže aj počas jej trvania.